Nasza Misja

Centrum MediujeMY powstało aby towarzyszyć Wam w trudnych sytuacjach. Nawet w nich można znaleźć wyjście dobre dla obu stron. Zarówno spory sądowe jak i pozasądowe można rozwiązywać w przyjaznej atmosferze współpracy, zaufania, poszanowania granic, uwzględniając emocje drugiej strony.

Umów bezpłatne spotkanie
Zalety mediacji
  • Mediacja jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego. Możecie Państwo podpisać ugodę już na pierwszym spotkaniu mediacyjnym.
  • Mediacja jest co do zasady dużo tańsza od postępowania sądowego.
  • Macie Państwo realny wpływ na wynik ugody i nie jesteście uzależnieni od woli organu sądowego.
  • Mediacja przerywa bieg przedawnienia roszczenia co oznacza, że wszczęcie i prowadzenie mediacji nie stanowi ryzyka braku późniejszej możliwości dochodzenia żądania na drodze sądowej.
  • Zatwierdzona przez sąd ugoda mediacyjna ma moc ugody sadowej.
  • Mediacja pozwala Państwu na rozwiązanie sporu w spokojnej atmosferze, przyjaznych warunkach z poszanowaniem Waszych uczuć i emocji.
  • Mediacja pozwala na utrzymanie lub wznowienie kontaktów, które będą lub powinny trwać w przyszłości, czy to w odniesieniu do sfery życia rodzinnego, gospodarczego, zawodowego lub innych.
Zadbanie o swoje interesy
Rozwiązywanie Konfliktów
Poprawa Komunikacji
Uregulowanie Kwestii Prawnych
Mediacje sądowe
W przypadku mediacji sądowych, są one prowadzone na podstawie postanowienia sądu wydanego z urzędu lub na wiosek każdej ze stron. Zgodnie z kodeksem postepowanie cywilnego istnieje obowiązek próby polubownego rozwiązania sporu przed złożeniem pozwu. Mediacja sądowa charakteryzuje się tym, że ma ustawowo ustalony termin realizacji oraz określone koszty postepowania mediacyjnego. Po przeprowadzeniu mediacji , mediator zobowiązany jest przekazać do sądu protokół mediacji, a jeżeli została zawarta ugoda, również samą ugodę. Po zatwierdzeniu ugody przez sąd ma ona taką samą moc prawną jak wyrok.
Dowiedz się więcej
Mediacje pozasądowe
W przypadku mediacji pozasądowych to strony same wybierają mediatora zgłaszając się do niego razem, lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Mediator następnie ustala ze stronami termin spotkanie i miejsce neutralne dla obydwu stron. Argumentem przemawiającym na korzyść mediacji pozasądowej jest szybszy termin zakończenia sprawy, porozumienie jest wypracowane w formie akceptowanej dla obu stron, niższe koszty w porównaniu do postępowań sądowych. Częstą praktyką jest to, iż porozumienie można wypracować już na pierwszym spotkaniu. Podobnie jak w przypadku mediacji sądowych po zatwierdzeniu ugody przez sąd zyskuje ona moc postanowienia sądowego, a w przypadkach dotyczących roszczeń finansowych zostanie nadana klauzula wykonalności.
Dowiedz się więcej
Formularz kontaktowy
Kontakt
Email: kontakt@mediujemy.pl